Құрыш білектің ҚОЛТАҢБАСЫ

engngnpgeg Жаңалықтар

Atr.kz/7 тамыз, 2020 жыл. Соңғы жылдары аймақта құрылыс қарқынды жүруде. Биылғы алты айда осы саладағы жұмыстардың көлемі былтырғыдан айтарлықтай ұлғайды.

Соған сай, негізгі капиталға салынған инвестиция айтарлықтай көбейіп, жеке инвестицияның үлесі өсуде. Тамыз айының екінші жексенбісінде атап өтілетін кәсіби мереке – Құрылысшы күні қарсаңында құрылыс саласында жүзеге асырылып жатқан жұмыстарға шолу жасағанды жөн көрдік.

Әлеуметтік нысанға – басты назар

Облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Мерей Жантөреевтің баяндауынша , биыл облыста жаңадан бірнеше б і л і м б е р у , д е н с а у л ы қ с а қ т а у , мәдениет және спорт нысандарының құрылысы жүруде. Соның ішінде, білім беру саласы бойынша 5 204 о р ы н д ы қ 1 0 м е к т е п п е н 1 4 1 0 орынға есептелген 5 балабақша са­лынып жатыр. Қазіргі уақытқа дейін 3 нысанның құрылысы аяқталып, тапсырылды.

– Атап айтқанда, Атыраудағы б і л і м – и н н о в а ц и я л и ц е й і н і ң 250 о р ы н д ы қ ж а т а қ х а н а с ы , Н ұ р с а я ы қ ш а м а у д а н ы н а н б о й к ө т е р г е н о қ у ш ы л а р м е н ж а с т а р с а р а й ы және энергетика ж ә н е қ ұ р ы л ы с колледжі студенттеріне арналған 1 0 0 о р ы н д ы қ ж а т а қ х а н а пайдалануға берілді. Бұл нысандар «Теңізшевройл» компаниясының қ а р ж ы л а й д е м е у ш і л і г і м е н б о й көтерді. Бұдан бөлек, жергілікті б ю д ж е т қ а р а ж а т ы е с е б і н е н о б ­л ы с о р т а л ы ғ ы м е н а у д а н д а р ­д а 5 жатақхана салынып жатыр. 1 580 орынды қамтитын 10 мек­тепке дейінгі балалар мекемесінің ж о б а л ы қ – с м е т а л ы қ қ ұ ж а т т а р ы д а й ы н д а л у д а , – д е д і б а с қ а р м а басшысының орынбасары.

Д е н с а у л ы қ с а қ т а у с а л а с ы н д а 12 нысанның құрылысы жоспар­л а н ы п , ж ү р г і з і л у д е . Б ұ л а р д ы ң қатарында Қызылқоға ауданының Қарабау, Қаракөл, Сағыз ауылда­рынан салынатын фельдшерлік- акушерлік бекет пен дәрігерлік емхана, Индер ауданының Аққала елді мекеніндегі жанұялық амбу­латория, Құрманғазы және Жылыой ауданының орталықтарында салы­нып жатқан 75 кереует орындық орталық аурухана, тағы басқасын атауға болады.

Мәдениет пен спорт салалары бойынша айтсақ, жергілікті бюд­жет қаражатына Сарытоғай ауы­лында ( М а х а м б е т а у д а н ы ) 2 0 0 , Мұқыр ауылы (Қызылқоға) мен Қ ұ л с а р ы қ а л а с ы н д а ( Ж ы л ы о й ) 400 орындық кітапхана ғимараты с а л ы н у д а . О д а н б ө л е к , Н К О К к о м п а н и я с ы н ы ң е с е б і н е н А т ы р а у қ а л а с ы н д а е к і д е м а ­л ы с о р н ы н с а л у , Б е й б а р ы с д а ң ғ ы л ы н а н б а с т а п Ж а с т а р с а я б а ғ ы н а д е й і н г і а р а л ы қ т а ғ ы ж а ғ а л а у д ы а б а т т а н д ы р у жұмыстары жоспарланған. Облыс орталығынан шағын 3 спорт залы, Махамбет, Қосшағыл, Тұрғызба ауылдар ы н д а д е н е ш ы н ы қтыру- сауықтыру кешендері бой түзеп, таяуда пайдалануға беріледі деп күтілуде.

Коммуналдық салаға – басым бағыт

Коммуналдық-шаруашылық са­ласына келсек, күні бүгінде Мақат кентінде кәріз-тазарту имаратының құрылысы аяқталды. Дәл осындай нысан құрылысы Доссор кенті мен Аққыстау ауылында да бой к ө т е р і п , тапсырылғалы жатыр. Махамбет пен Құрманғазы ауда­ны орталықтарында кәріз-тазарту имаратын салу жоспарға енгізіліп, жобалау-сметалық құжаттары дай­ындалды. Индербор кентімен Аққыстау ауылында өрт сөндіру депосының құрылысы қолға алы­н ы п , ж о с п а р л а н ғ а н ж ұ м ы с т а р к е с т е г е с ә й к е с ж ү р г і з і л у д е . Әсіресе, Атырау қаласының сол жақ бөлігінен бой көтеріп, құрылысы аяқталуға жақындаған кәріз-тазарту стансасы мен оң жағалаудан салы­нуы жоспарланған осындай имарат­ты айрықша атай кеткен жөн.

Алдыңғы жылы басталған Жайық пен Қиғаш өзендерінің арнасын кеңітіп, түбін тереңдету жұмыстары одан әрі жалғасын тапты. Индер ауданындағы «Алғабас – Жорық» суару-суландыру жүйесін қайта ж а ң ғ ы р т у , Қ ұ л с а р ы қ а л а с ы н ы ң аумағындағы Құрсай өзенін тазалау жұмыстары қарқынды жүруде.

Аудандардағы абаттандыру

И н ф р а қ ұ р ы л ы м н ы ң ж а қ с а р – т ы л ы п , т ұ р ғ ы н д а р ө м і р і м е н қауіпсіздігіне қолайлы жағдай туғызу д а қ ұ р ы л ы с ш ы л а р ғ а ж ү к т е л г е н маңызды міндеттің бірінен сана­лады. Осы сөзіміздің куәсіндей, кейінгі кездері қалада көше жолда­ры кеңейтіліп, көліктер мен жаяу жүргіншілердің қауіпсіз қозғалысы қ а м т а м а с ы з е т і л у д е . М ұ н д а й жұмыстар аудандарда да жалғасын табуда. Бүгінде Индер, Махамбет, Исатай ауданының орталықтарында саябақтар сәніне келтіріліп, ескірген көпқабатты үйлер жаңғыртылуда. Ауылдарға кіреберіс және ауылішілік жолдарға күрделі жөндеу жүргізіліп, жаңадан салынып жатыр.

Осының бәрі өз кезегінде, об­лыста өзгелерімен бірдей, құрылыс с а л а с ы н ы ң д а қ а р қ ы н д ы д а м ы п к е л е ж а т қ а н ы н к ө р с е т е д і . Б ұ л р е т т е , ө ң і р д е ж ы л д а н – ж ы л ғ а отандық құрылыс индустриясының, я ғ н и , қ ұ р ы л ы с т а п а й д а л а н ы л а ­тын жергілікті материалдардың ү л е с с а л м а ғ ы а р т а т ү с к е н і н айтқанымыз артық емес. Жалпы алғанда, жоспарланған нысандар құрылысының уақытылы басталып, сапалы әрі белгіленген мерзімінде аяқталуына аймақта жұмыс жасап жатқан ірі құрылыс кәсіпорындары мен қаржылай демеушілік көрсетіп отырған мұнай компанияларының зор септігі тиюде.

Дәулетқали АРУЕВ

Баға берсеңіз
Атырау газеті
Пікір қалдырыңыз